Regulamin


Regulamin uczestnika Półkolonii
„Twórcze lato”


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Aktywnie uczestniczyć w życiu półkolonii; brać udział we wszystkich zajęciach.
2. Być uprzejmym i uczynnym. Szanować się nawzajem. Dbać o przyjazną atmosferę.
3. Być dobrą koleżanką/kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć. Opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
4. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i wychowawców,
5. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek,
6. W czasie wycieczek i zajęć bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia.
7. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy.
8. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualne koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed opuszczeniem placówki.
9. Uznawać istnienie odmiennego zdania na dany temat.
10. Zgłaszać wychowawcom wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników półkolonii.

PRAWA UCZESTNIKA
Spokojnego, bezpiecznego wypoczynku. Szacunku.
Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i imprezach podczas turnusu.
Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

W Y R Ó Ż N I E N I A
Pochwała przez Kierownika lub Wychowawcę. Dyplom uznania.

K A R Y
Upomnienie. Nagana. Usunięcie z półkolonii (w przypadkach koniecznych).

INNE
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
2. Prosimy aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Regulamin rozumiem, akceptuję i przyjmuję do wiadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz